Política de privacitat

A través de la present política de privacitat l’Ajuntament de Vic vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.bibliotecadevic.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat. No obstant això, abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

L’AJUNTAMENT DE VIC, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

 

Responsable del Tractament:

 • Raó social: AJUNTAMENT DE VIC
 • NIF: P0829900J
 • Domicili social: Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic
 • Telèfon: 93 886 21 00
 • Correu Electrònic: dpdajuntament@vic.cat

 

Delegat de Protecció de Dades: És la persona encarregada de vetllar perquè aquesta administració municipal, compleixi i s’adapti d’una forma correcta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Hi podeu contactar de les maneres següents:

 

Delegat de Protecció de Dades
Correu postalCarrer Ciutat, 1 – 08500 Vic
Correu electrònicdpdajuntament@vic.cat
Telèfon93 886 21 00
Horari d’atencióDe dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

 

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

 1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades en relació amb les activitats i serveis de de la Biblioteca Joan Triadú de Vic.

 

 1. Mantenir informats als Usuaris dels serveis i activitats organitzades per la Xarxa de Biblioteques d’Osona, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 

Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat pel consentiment que ha prestat l’usuari mitjançant l’acceptació de la casella corresponent.

 

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

 

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

Drets que assisteixen a l’Interessat:

 

Dret d’accés

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s’estan tractant dades que l’afecten i si és així té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:

 1. a) les finalitats del tractament,
 2. b) les categories de les dades personals,
 3. c) destinataris de les seves dades,
 4. d) termini de conservació,
 5. e) l’existència d’altres drets,
 6. f) dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control,
 7. g) origen o procedència de les dades,
 8. h) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament, i
 9. i) en cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

 

Dret de rectificació

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

Dret de supressió (o dret a l’oblit)

L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals «dret a l’oblit», en algun dels supòsits següents:

 1. a) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat amb la qual van ser recollides,
 2. b) Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament,
 3. c) L’interessat s’oposa al tractament i no preval cap altre interès legítim pel seu tractament,
 4. d) les dades s’han tractat il·lícitament,
 5. e) les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal, i
 6. f) les dades personal s’hagin obtingut en relació a una oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors, una vegada tenen edat per consentir.

 

Dret d’oposició

L’interessat  té dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les seves dades siguin objecte de tractament en els supòsits exposats a continuació en els que el responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades de l’interessat:

 1. a) quan el tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament,
 2. b) el responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions,
 3. c) el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting,
 4. d) el tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

 

Dret de limitació del tractament

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix algun dels quatre supòsits següents:

 1. a) l’interessat impugna l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l’exactitud,
 2. b) el tractament és il·lícit i l’interessat s’oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús,
 3. c) el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions, i
 4. d) l’interessat s’ha oposat al tractament d’acord amb l’article 21.1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

 

Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret implica que les dades personals de l’interessat es transmetin d’un responsable a l’altre, sense necessitat que siguin transmesos prèviament al mateix interessat, sempre que sigui tècnicament possible. El dret a la portabilitat únicament es podrà exercir quan:

 1. a) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, i
 2. b) el tractament es basa en el consentiment o en un contracte.

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a dpdajuntament@vic.cat

 

 • Exercir aquests drets

Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del tractament i la portabilitat de les dades, en dues modalitats telemàtica i presencial.

Modalitat telemàtica: De dilluns a diumenge, durant les 24 hores i mitjançant l’accés a la seu electrònica {accés directe a tràmits electrònics drets d’habeas data}.

Modalitat presencial: De dilluns a divendres, en horari de 08:30 a 14:00 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic.

 

 • Exercir el dret de reclamació davant una Autoritat de Control

 

Si considereu que no s’ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades—.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’Ajuntament de Vic no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’Ajuntament de Vic quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a l’Ajuntament de Vic han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

l’Ajuntament de Vic informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

Així doncs, i de conformitat amb l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, aquesta administració municipal disposa de les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc per:

 • La seudonimització i el xifrat de les dades personals,
 • La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i dels serveis del tractament,
 • La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic,
 • Els processos per verificar, avaluar i valorar regularment l’eficàcia de les mesures establertes per garantir la seguretat del tractament.